Ogled Rod Calathea

Flosal se primenjivao 5 puta u toku vegetacije na svakih 7 dana.

Praćeni su sledeći parametri:

Prosečna visina biljke
Prosečan broj listova po biljci

Kod parametra prosečna visina biljke u varijanti sa Flosalom biljke su dostigle prosečnu visinu od 8,80cm. Kod kontrolne varijante prosečna visina biljaka je bila 7,50cm.Uočena je razlika u iznosu od 1,30cm u korist varijante ogleda gde se koristio Flosal.

Kod parametra prosečan broj listova po biljci u varijanti sa Flosalom biljke su razvile 16,50 listova po biljci, dok su kod kontrolne varijante biljke prosečno razvile 15,80. Razlika je veća u korist varijante ogleda sa Flosalom - za 0,70 je bio veći prosečan broj listova po biljci.

Iz rezultata ogleda se može zaključiti da je Flosal doprineo rastu i razviću tretiranih biljaka u značajnoj meri.