Ogled Bougainvillea sp

Flosal se primenjivao 5 puta u toku vegetacije na svakih 7 dana.

Praćeni su sledeći parametri:
Prosečna visina biljke
Prosečan broj listova po biljci

Kod parametra prosečna visina biljke u varijanti sa Flosalom biljke su dostigle prosečnu visinu od 51,60cm. Kod kontrolne varijante prosečna visina biljaka je bila 47,00cm. Uočena je razlika u iznosu od 4,60cm u korist varijante ogleda gde se koristio Flosal.

Kod parametra prosečan broj listova po biljci u varijanti sa Flosalom biljke su razvile 33,50 listova po biljci, dok su kod kontrolne varijante biljke prosečno razvile 28,50. Razlika je primetno veća u korist varijante ogleda sa Flosalom - za 5 je bio veći prosečan broj listova po biljci.

Iz rezultata ogleda se može zaključiti da je Flosal doprineo rastu i razviću tretiranih biljaka u značajnoj meri.

Ogledom je rukovodila Snežana Tadić i rađen je tokom 2013. godine u JKP Gradsko Zelenilo Beograd.